O projekte Horeca

Ciele projektu:

Hlavným cieľom projektu je zvýšiť digitálne povedomie pracovníkov HORECA týkajúce sa bezpečnosti potravín a hygienických postupov.

Na základe hlavného cieľa, špecifické ciele projektu sú:

 • Podporiť uvedomelých pracovníkov HORECA, znížiť nekalú konkurenciu v marketingu potravín
 • Poskytovať možnosti vzdelávania a školenia pre nízko kvalifikovaných pracovníkov HORECA
 • Zvýšiť pracovné kapacity pracovníkov Horeca, ktorí majú menej príležitostí zlepšením ich kľúčových kompetencií

Dopad projektu

Projektoví partneri zabezpečia kvalitnú komunikáciu a spoluprácu s primárnymi zainteresovanými stranami a poskytovanie výstupov projektu mnohým koncovým užívateľom prostredníctvom týchto zainteresovaných strán, čím zabezpečia vysoký multiplikačný efekt.

Výstupy

Dopad na profesionálov:

Pre odborníkov pracujúcich v sektore: školenia, nástroje a stratégie budú mať dopad:

 • Získavanie nových odborných, sociálnych a interkultúrnych kompetencií vďaka porovnávaniu stratégií a vzdelávacích prístupov s inými európskymi pedagógmi, zdieľanie s ostatnými kolegami
 • Schopnosť integrovať sa a prispôsobiť sa medzinárodnému pracovisku, schopnosť prispôsobiť sa zmenám a flexibilita v práci
Na európskej úrovni im poskytnúť:

 • Interpersonálne zručnosti v nových pracovných kontextoch;
 • Medzikultúrnu a európsku senzibilizáciu;
 • Jazykové znalosti alebo znalosti súvisiace s hovoreným jazykom v hostiteľskej krajine a/alebo angličtinu ako pracovný jazyk.
 • Zručnosti alebo IKT odvodené od veľkého využívania digitálnych a multimediálnych nástrojov používaných počas projektu a používania všetkých komunikačných jazykov, ikonických, konvenčných a emocionálnych.

Dopad na pracovníkov HORECA

Vyvinuté materiály priamo súvisia s pracovníkmi HORECA nielen v krajinách partnerov projektu, ale aj v každej časti Európy, pretože vypracované stratégie majú za cieľ zlepšiť kvalitu a efektívnosť školiaceho prostredia, najmä v oblastiach zlepšovania komunikácie. Zlepšovanie kvality prostredia zvýši možnosti na lepší a pohodlnejší život v Európe S nárastom štúdií o bezpečnosti potravín nájdu pracovníci HORECA šancu ľahko sa dostať k požadovaným materiálom. Tieto štúdie prispejú k zníženiu rozptýlených informácií, v zmysle používania zdravých potravín  a napomôcť týmto spotrebiteľom potravín

OČAKÁVANÉ VÝSLEDKY

 • Pilotný test: Pilotné laboratóriá sa uskutočnia v každej partnerskej krajine a budú testovať R1, R2, R3
 • Stretnutia so zainteresovanými stranami: Ich príspevky zaručia lepší postup počas projektu.
 • Multiplikačné podujatia: V posledných mesiacoch projektu každý partner zorganizuje 1 multiplikačné podujatie, ktoré bude pozostávať z panelov, počas ktorých budú všetky výsledky zdieľané a predstavené zainteresovaným stranám, miestnym cieľovým skupinám a návštevníkom.
 • Webová stránka projektu v angličtine a všetkých národných jazykoch
 • Informačné bulletiny

Počas dopĺňania výsledkov partneri poskytnú aj nasledovné výsledky:

 • Projektový manažment a plán kvality
 • Plán zdieľania, využívania a udržateľnosti
 • Zápis po každom stretnutí partnerského projektu (3 osobné a 2 online)
 • Reporty (napr. aktivity, finančné, zdieľanie a propagácia, progres, priebežné správy, konečné správy)
 • Logo projektu, webová stránka, FB, Instagram a kanál Youtube, 3 bulletiny,
 • 350 používateľov s prístupom k online platforme
 • Všetky materiály budú vytvorené v angličtine a vo všetkých partnerských jazykoch